Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Isolatie Maatschappij Nederland

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van Isolatie Maatschappij Nederland en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht en de overige schriftelijke –onderhoud- en overige bepalingen een geheel.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument:
 natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan Isolatie Maatschappij Nederland . Kan ook zijn een rechtspersoon als opdrachtgever van het werk aan Isolatie Maatschappij Nederland .

Ondernemer/Isolatie Maatschappij Nederland:
 Isolatie Maatschappij Nederland of een aan haar gelieerde onderneming of onderaannemer, hierna te noemen Isolatie Maatschappij Nederland , die bedrijfsmatig isolatie werkzaamheden verkoopt en/of uitvoert of de daartoe te verwerken producten levert. Werk: het totaal van de tussen de consument en Isolatie Maatschappij Nederland  overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Isolatie Maatschappij Nederland  geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.

Partijen:
 dit zijn de consument/opdrachtgever en Isolatie Maatschappij Nederland als opdrachtnemer.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Isolatie Maatschappij Nederland en een consument. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst Isolatie Maatschappij Nederland uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Aanbod

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. In het geval er een elektronische bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedaan aanbod, of dit schriftelijk aanbod daarna online wordt weergegeven, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee het schriftelijke aanbod.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van en verstrekt door de consument, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor Isolatie Maatschappij Nederland bindend gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening tenzij Isolatie Maatschappij Nederland binnen deze periode schriftelijk het aanbod herroept danwel wijzigt. Na deze termijn is de aanbieding vervallen, tenzij Isolatie Maatschappij Nederland instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities.
 3. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Het aanbod omvat de prijs die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd.
 5. Het aanbod komt pas definitief tot stand na een inspectie van het te isoleren object door Isolatie Maatschappij Nederland. Ieder aanbod tot die tijd is voorlopig, en onder voorbehoud van inspectie. De inspectie wordt gedaan ter onderbouwing van het te maken of gemaakte aanbod. De inspectie van het object is echter gebaseerd op steeksproefsgewijze waarneming en dus nooit volledig. Het kan derhalve voorkomen dat op de dag van de uitvoering door het uitvoerende team technische gebreken of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die ofwel: 
 • De veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen; of
 • Het volgen van KOMO proces richtlijnen (waar van toepassing) of anderzijds deugdelijk aanbrengen van het isolatiemateriaal onmogelijk maken, of 
 • De inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, anders dan het standaard materieel wat de Isolatie Maatschappij Nederland  uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld hoogwerkers); of
 • op andere wijze een meerwerk impliceren van meer dan 10% van de offerte som.
 1. In gevallen zoals beschreven in artikel 3.5
 • is Isolatie Maatschappij Nederland gemachtigd om eenzijdig het aanbod te herroepen en/of van de tot stand gekomen overeenkomst af te zien.
 • zal Isolatie Maatschappij Nederland wanneer uitvoering van het werk technisch nog mogelijk is, een nieuw aanbod doen aan de consument. Het staat de consument dat vrij dit nieuwe aanbod al dan niet te aanvaarden.
 • kan Isolatie Maatschappij Nederland niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade als gevolg van het herroepen of wijzigen van het aanbod
 1. De Consument, dan wel diegene die een aanbod van Isolatie Maatschappij Nederland heeft ontvangen, geeft Isolatie Maatschappij Nederland toestemming om de aan Isolatie Maatschappij Nederland verstrekte (contact) gegevens te gebruiken voor toekomstige aanbiedingen omtrent woning verduurzaming. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, anders dan aan directe onderaannemers die deze gegevens nodig hebben voor het maken van het aanbod dan wel de uitvoering van de verduurzamingsmaatregel .
 2. Het aanbod (de offerte) gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, mondeling, schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door de consument van de offerte en/of het inspectieformulier wordt expliciet beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte, dan wel een in-gescande kopie van deze ondertekende offerte, alsmede een met expliciete toestemming van de consument opgenomen telefoongesprek waarin opdracht gegeven wordt door de consument, wordt door Isolatie Maatschappij Nederland erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Isolatie Maatschappij Nederland kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren in gevallen zoals beschreven in artikel 3.5 en 3.6
 3. De consument kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de overeenkomst tot stand gekomen is op een manier zoals beschreven in de Wet Kopen of Afstand (bijvoorbeeld online) of is er sprake van verkoop buiten de winkelruimte, dan heeft de consument wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd, gedurende welke hij zonder opgaaf van redenen en kosteloos de overeenkomst kan herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De consument kan zich tot Isolatie Maatschappij Nederland wenden voor een modelformulier herroepingsrecht. In overige gevallen alsmede wanneer de herroeppingstermijn verstreken is, mag Isolatie Maatschappij Nederland de consument annuleringskosten in rekening brengen: EURO 450,- ex BTW.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van Isolatie Maatschappij Nederland

 1. Isolatie Maatschappij Nederland zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Isolatie Maatschappij Nederland zal ervoor zorgdragen (tenzij de klant anders verlangt en mits de consument zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt) dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen 3 maanden.
 2. Isolatie Maatschappij Nederland neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. Isolatie Maatschappij Nederland is verplicht de consument te wijzen op:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij Isolatie Maatschappij Nederland deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet verwacht kon worden te kennen;
 1. Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden die uitvoering in lijn met de KOMO proces richtlijnen of op een andere wijze deugdelijk isoleren onmogelijk maken en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan de klant is medegedeeld en de klant alsnog de opdracht geeft te isoleren kan Isolatie Maatschappij Nederland niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.
 2. Isolatie Maatschappij Nederland draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige personen
 3. Isolatie Maatschappij Nederland doet haar best om werkzaamheden uit te voeren op de met de consument afgesproken dag en tijd, en binnen de geschatte duur. Mocht dit onverhoopt niet lukken als gevolg van verlate aanvang, langere duur, het verzetten van de ingeroosterde werkzaamheden of uitvoeren van herstelwerkzaamheden – ongeacht de reden daarvoor, is Isolatie Maatschappij Nederland niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgschade zoals bijvoorbeeld opgenomen vrije dagen door de consument.
 4. Isolatie Maatschappij Nederland vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Isolatie Maatschappij Nederland zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen. Dit tenzij Isolatie Maatschappij Nederland van tevoren in het schriftelijke aanbod de consument erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de klant expliciet ingestemd heeft deze risico’s te nemen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren van de werkzaamheden, niet later dan 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Als de consument zich niet binnen 6 maanden beschikbaar maakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument geacht de overeenkomst geannuleerd te hebben overeenkomstig artikel 4.3 en zal Isolatie Maatschappij Nederland de in artikel 4.3 gespecificeerde annuleringskosten in rekening brengen.
 2. De consument stelt Isolatie Maatschappij Nederland in de gelegenheid het werk (inclusief eventuele herstelwerkzaamheden) vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De consument of een door haar aangewezen persoon dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om het Isolatie Maatschappij Nederland team toegang te verschaffen tot de woning. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Isolatie Maatschappij Nederland gaat er bij aanvang van het werk van uit dat naden, kieren en leidingen zowel van binnen alsook van buiten afdoende en tijdig afgekit en afgesloten te zijn door de consument, dan wel op rekening van de consument.
 3. Isolatie Maatschappij Nederland gaat er van uit dat er zich geen leidingen, kabels of kanalen bevinden in de spouw. Tenzij de consument Isolatie Maatschappij Nederland vooraf schriftelijk informeert over de aanwezigheid en locatie van leidingen, bekabeling e.d. in de spouw zal Isolatie Maatschappij Nederland niet aansprakelijk zijn voor schade aan of als gevolg van het beschadigen van leidingen en bekabelingen in de spouw.
 4. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de consument deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Wanneer Isolatie Maatschappij Nederland aanbiedt consumenten te helpen bij subsidie aanvragen, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door haar of de consument is geschied.
 5. De consument verschaft Isolatie Maatschappij Nederland de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
 6. De consument dient er voor te zorgen dat door derden of hemzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Isolatie Maatschappij Nederland behoren maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilige isolatie zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Isolatie Maatschappij Nederland daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door Isolatie Maatschappij Nederland expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden tot isoleren (bijvoorbeeld het snoeien van beplanting). Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument Isolatie Maatschappij Nederland daarvan tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde afspraak in kennis te stellen.
 7. Na uitvoering van het werk door Isolatie Maatschappij Nederland ontvangt de consument een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 7 dagen. Bij wanbetaling kan Isolatie Maatschappij Nederland besluiten de vordering over te dragen aan een door haar aangesteld incassobureau. De kosten hiervan plus eventuele rente lasten zullen aan de consument worden doorberekend overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 7 – Kwaliteit

 1. De consument dient gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van veertien dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Isolatie Maatschappij Nederland te melden.
 2. Indien de consument gebreken ontdekt die redelijkerwijs aan Isolatie Maatschappij Nederland zijn toe te rekenen, moet Isolatie Maatschappij Nederland of een door Isolatie Maatschappij Nederland aan te wijzen deskundige in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op een voor de consument minst bezwarende wijze en binnen redelijke termijn

ARTIKEL 8 – Meer- en minderwerk

 1. Het aanbod bevat een vaste aanneemsom en zal anders dan zoals beschreven in 3.5 en 3.6 geen meerwerk in rekening gebracht worden.
 2. De consument heeft recht op verrekening van minderwerk in haar voordeel wanneer het minderwerk de 10% van de offerte som overschrijdt. Eventuele kortingen opgenomen in het oorspronkelijke aanbod worden naar rato verrekend met het minderwerk.

ARTIKEL 9 – Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk als gevolg van overmacht, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor Isolatie Maatschappij Nederland daarbij de gederfde winst op dat werk.